ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE Sp. z o.o.

Zarząd Morskiego Portu Police Spółka z o.o. powstała na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz.U. z 2017 r. poz 1933). Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1933). Założycielami Spółki są Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Gmina Police. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000223709. Siedzibą Spółki są Police.

Dane Spółki

Nazwa: Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
Adres: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1
Kontakt: tel.(+48) 091 317 31 01, 091 317 40 51,
fax: (+48) 091 317 20 50
E-mail:
Strona internetowa:
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy: 000223709
Kapitał zakładowy: 32 641 550,00 PLN
Regon: 812736959
PKD: 52.22.A
NIP: 8512895240

Zarząd Spółki

Andrzej Łuc – Prezes Zarządu

Janusz Jagielski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Jan Bis – Przewodniczący
Tomasz Pyfel – Sekretarz
Cezary Arciszewski

Organy Spółki

Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Gmina Police
2. Rada Nadzorcza
Jan Bis – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Pyfel – Sekretarz Rady Nadzorczej
Cezary Arciszewski – Członek Rady Nadzorczej
3. Zarząd Spółki

Andrzej Łuc – Prezes Zarządu
Janusz Jagielski – Wiceprezes Zarządu

Struktura własnościowa Spółki

Spółkę zawiązali, w dniu 23.11.2004r., wnosząc wkłady pieniężne, następujący udziałowcy:

 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – 900 udziałów o łącznej wartości 45 000,00 zł
 • Gmina Police – 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zarządzie Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

 • Księga Udziałów – prowadzona i udostępniana na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych
 • Dziennik korespondencji

Podstawy prawne działania ZMPP Sp. z o.o.

Podstawy prawne działania ZMPP Sp. z o.o.

 1. Zarząd Morskiego Portu Police Spółka z o.o. powstała na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 9 z 1997r. poz. 44, z późn.zmianami).
 2. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 9 z 1997r. poz. 44, z późn.zmianami).
 3. Założycielami Spółki są Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Gmina Police.
 4. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000223709.
 5. Siedzibą Spółki są Police.

Przedmiot działalności ZMPP Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • budowa portów morskich,
 • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 • transport wodny przybrzeżny,
 • działalność portów morskich,
 • obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (dot. wyłącznie: prac pod powierzchnią wody),
 • transport morski i przybrzeżny pasażerski,
 • transport morski i przybrzeżny towarów,
 • działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 • działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

W celu realizacji określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1933) obejmujący w szczególności:

0
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE
-100
METRÓW NABRZEŻY
0
TON ŁADUNKÓW ROCZNIE

zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową

prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu

budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej

pozyskiwanie gruntów za potrzeby rozwoju portu

świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej

zapewnianie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiani

Taryfy opłat portowych zatwierdzone 20 grudnia 2004r. uchwałą Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Taryfa Opłat portowych zostaje ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (DZ.U. Nr 9 z 1997r., poz. 44 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz.1361).
 2. Taryfa obowiązuje w granicach portu morskiego w Policach określonych Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach (Mon.Pol. nr 4 z 1992 r., poz.22 – wraz z późniejszymi zmianami).
 3. W rozumieniu niniejszej taryfy opłatami portowymi są:
  • opłata tonażowa pobierana za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umożliwienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów.
  • opłata przystaniowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani.
  • opłata pasażerska pobierana za zejście na ląd lub wejście pasażera na statek.
 1. Opłatę tonażową ponoszą statki zawijające do wszystkich nabrzeży i przystani zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Policach.
 2. Opłatę przystaniową i pasażerską na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ponoszą statki zawijające do nabrzeży
  administrowanych przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
 3. Opłatę przystaniową i pasażerską od statków zawijających do nabrzeży nie administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ustalają i pobierają administratorzy tych nabrzeży.
 4. Opłaty za inne usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. lub upoważnione przez niego podmioty pobiera się na podstawie innych taryf lub porozumień.
 5. Niniejsza taryfa obowiązuje od 01.01.2005 roku.
 6. Jednocześnie z dniem 31.12.2004 r. traci moc „Taryfa opłat portowych” zatwierdzona przez Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w dniu 14 października 2003 r. w części objętej postanowieniami niniejsze taryfy.

Zasady naliczania opłat portowych

Zasady naliczania opłat portowych

 1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest pojemność brutto statku (GT) zgodnie z aktualnym międzynarodowym świadectwem pomiarowym statku wydanym na podstawie „Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu Pojemności Statków” z 1969 roku.
 2. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto w BRT, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się, iż 1 BRT = 1 GT.
 3. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe, w których nośność statku wyrażona jest w DWT przyjmuje się, że 1 GT = 3 DWT.
 4. W przypadku braku możliwości określania pojemności brutto statku w GT, podstawą naliczania opłaty portowej jest jego pojemność wyrażona w metrach sześciennych będąca iloczynem długości całkowitej, maksymalnej szerokości i maksymalnego zanurzenia według letniej linii wodnej w wodzie słodkiej z zaokrągleniem wzwyż do pełnego metra sześciennego, przy czym przyjmuje się, że 1m3=1GT.
 5. Jeżeli w świadectwie pomiarowym statku wykazane są różne pojemności statku lub statek posiada dwa świadectwa pomiarowe, podstawę naliczania opłat jest pomiar wyższy.
 6. Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno i/lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat portowych stanowi pojemność GT statku pomniejszona o pojemność podwójnego dna i/lub oddzielnych zbiorników balastowych.
 7. Statki dokonujące operacji ładunkowych w jednej podróży w porcie Police ponoszą jedną opłatę tonażową.
 8. Statki zawijające w jednej podróży do portu w Policach oraz do innego polskiego portu ujścia Odry ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50%.
 9. Statki przepływające tranzytem przez obszar portu Police korzystają z 50% rabatu od opłaty tonażowej.
 10. W ramach ponoszonej opłaty tonażowej statek może zdać odpady statkowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w porcie Police (na zasadach określonych w „Zasady określające tryb i sposób odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.” – do wglądu w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.portpolice.pl).
 11. Koszty odbioru pozostałości ładunkowych ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady.

Stosowanie taryfy i rozliczenia

Stosowanie taryfy i rozliczenia

 1. Obowiązek wniesienia opłat powstaje w momencie skorzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 2. Stawki taryfy opłat portowych wyrażane są w EUR. Przeliczanie stawek na walutę płatności następuje zgodnie z tabelą kursową Narodowego Banku Polskiego według kursu kupna obowiązującego w dniu zakończenia korzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 3. Na mocy porozumienia pomiędzy Portem Morskim w Policach Sp. z o.o. istnieje możliwość zastosowania innego kursu przeliczania EUR na walutę płatności.
 4. Minimalna wysokość faktury wynosi 10 EUR.
 5. Typ statku wyznaczany jest przez rodzaj największej partii ładunkowej.
 6. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od stawek taryfowych.
 7. Zastosowanie opłat w wysokości innej niż określono w niniejszej taryfie wymaga zawarcia umowy z Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
 8. Stawki opłat portowych nie zawierają podatku VAT. Do stawek opłat portowych zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wykonania usługi.

Obowiązki statku lub jego agenta

Obowiązki statku lub jego agenta

Statek przybywający do portu bądź jego agent zobowiązany jest do przedłożenia Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie wejścia/wyjścia statku, które powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwę statku, jego flagę i kod wywoławczy
  • rodzaj statku i jego parametry (długość całkowita, szerokość maksymalna, maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej), zanurzenie statku na wejściu do portu, zanurzenie statku na wyjściu z portu
  • pojemność brutto statku (GT)
  • nazwę portu, z którego statek przypłynął i nazwę portu, do którego wypływa
  • ilość i rodzaj ładunku do wyładowania i/lub załadowania w porcie
  • nazwę i adres armatora lub czarterującego (w zależności od tego, kto jest płatnikiem opłat portowych)
 2. dokumentu potwierdzającego zdanie odpadów w porcie, z którego statek przypłynął,
 3. informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu,
 4. informacji o stopniu bezpieczeństwa statku.

Agent statku winien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora lub czarterującego. Na żądanie Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. agent takie pełnomocnictwo obowiązany jest przedstawić.

Agent statku obowiązany jest zabezpieczyć należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. przed wyjściem statku z portu.

Należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. winny być uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu stosownej faktury nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczane będą ustawowe odsetki.

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnione z opłat portowych są statki wchodzące do portu, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia celu wejścia do portu i nie wykonywania czynności handlowych:

 • w celu zasięgnięcia informacji lub otrzymania dyspozycji i wychodzące z portu przed upływem 48 godzin
 • w celu udzielenia pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera albo wyładowania zwłok
 • w celu schronienia przed złą pogodą
 • składające oficjalne wizyty kurtuazyjne
 • statki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Urzędu Celnego, Akademii Morskiej, statki sportowe, żaglowce zawijające w związku z imprezami organizowanymi przez miasto portowe
 • statki żeglugi portowej oraz kutry i łodzie rybackie lokalnych armatorów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajku, lokautu lub innych podobnych akcji przeprowadzonych przez jego pracowników i/lub kontrahentów
 • za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej, lub samorządowej lub organów sądowych
 • za ewentualne szkody, wyrządzone udzielaniem pomocy, do której był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności
 • za skutki mogące mieć miejsce w związku z nieprawdziwymi informacjami złożonymi przez statek lub jego agenta

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej
(taryfa obowiązuje od 1 września 2008 r.)

Typ statku Opłata tonażowa
za 1 GT
Opłata przystaniowa 
za 1 GT
Samochodowce EUR 0,18 EUR 0,04
Masowce EUR 0,69 EUR 0,10
Drobnicowce EUR 0,67 EUR 0,10
Chłodniowce EUR 0,55 EUR 0,11
Kontenerowce EUR 0,34 EUR 0,11
Statki „ro-ro” EUR 0,26 EUR 0,04
Statki pasażerskie EUR 0,15 EUR 0,04
Promy EUR 0,16 EUR 0,04
Tankowce EUR 0,70 EUR 0,10
Zestawy pchane i holownicze EUR 0,50 EUR 0,10
Pozostałe EUR 0,52 EUR 0,11

Uwagi:

 1. Statki przewożące wyłącznie kontenery, niezależnie od ich typu, traktowane są jako kontenerowce.
 2. Statki pasażerskie o pojemności brutto powyżej 50.000 GT rozliczane są od pojemności 50.000 GT.
 3. Pojemność brutto (GT) zestawu pchanego lub holowanego stanowi suma pojemności brutto holownika lub pchacza i jednostki holowanej lub pchanej.
 4. Samochodowce o pojemności brutto powyżej 40.000 GT rozliczane są od pojemności 40.000 GT.
 5. Statki wchodzące do portu w celu remontu, rozbiórki, uzupełnienia paliwa, prowiantu, lub wyposażenia, wymiany załogi, zdania odpadów ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.
 6. Statki wchodzące wyłącznie na postój i nie wykonujące czynności handlowych ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Częstotliwość zawinięć

Opłata tonażowa i przystaniowa

przynajmniej 8 razy w tygodniu

40% opłaty podstawowej

przynajmniej 6 razy w tygodniu

45% opłaty podstawowej

przynajmniej 4 razy w tygodniu

50% opłaty podstawowej

3 razy w tygodniu

60% opłaty podstawowej

2 razy w tygodniu

65% opłaty podstawowej

1 raz w tygodniu

70% opłaty podstawowej

rzadziej, niż 1 raz w tygodniu

75% opłaty podstawowej

Uwagi:

 1. Określenie tydzień oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godzinie 00.00 a kończący się w niedzielę o godzinie 24.00.
 2. Określenie „żegluga liniowa” oznacza regularny serwis żeglugowy pomiędzy portem w Policach i innymi portami uzgodnionymi pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. i armatorem/ operatorem uprawiającym żeglugę.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Opłata tonażowa

Statki towarowe do 1.000 GT EUR 0,04/1GT
Statki towarowe powyżej 1.000 GT EUR 0,06/1GT

Statki pasażerskie do 1.000 GT EUR 0,06/1GT
Statki pasażerskie powyżej 1.000 GT EUR 0,08/1GT

Opłata przystaniowa

Statki do 1.000 GT EUR 0,03/1GT
Statki powyżej 1.000 GT EUR 0,04/1GT

Istnieje możliwość na mocy porozumienia pomiędzy armatorem i Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. zastosowania rocznych opłat tonażowych i przystaniowych. Wysokość opłaty rocznej ustala się przez pomnożenie stawki jednorazowej przez współczynnik 20.

Tabela opłat pasażerskich

Tabela opłat pasażerskich

Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności powyżej 1000 GT – EUR 1,00/pasażera
Promy i statki pasażersko towarowe żeglugi morskiej – EUR 0,95/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności poniżej 1000 GT – EUR 0,25/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi przybrzeżnej – EUR 0,25/pasażera

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze morskiej ustala się na podstawie listy pasażerów wpisanych na listę pasażerów.

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze przybrzeżnej ustala się na podstawie zgłoszenia kapitana statku.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

1. Opłata za asystę statku pożarniczego – za rozpoczętą godzinę: EUR 135,00
(czas liczony od wyjścia z bazy do powrotu do bazy).

2. Opłata za użycie zapory przeciwrozlewowej – za każde rozpoczęte 24 godziny: EUR 990,00

3. Wszystkie inne, nie wymienione w niniejszej taryfie należności na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. określone będą w odrębnych umowach, zawartych między Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. a zleceniodawcą.
Za usługi wykonywane w dni wolne od pracy dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych następujące dodatki:

a) za usługę wykonaną w wolną sobotę 80%
b) za usługę wykonaną w niedzielę i święta 100%
c) za usługę wykonaną w święta uroczyste 150%

(za święta uroczyste przyjmuje się: Nowy Rok, Pierwszy Dzień Wielkanocy, 3 Maja, Wigilię Bożego Narodzenia od godz. 14.00, pierwszy Dzień Bożego Narodzenia, 31 grudnia od godz.14.00)

Inne opłaty

Opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy – zgodnie z zaleceniem MOP nr 138 za 1GT pojemności statku pobiera się: EUR 0,005. Opłata nie może przekroczyć: EUR 70,00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasady udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o

Regulamin Udzielania Zamówień Niepublicznych lub Zamówień Publicznych Wyłaczonych z Ustawy

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego