2022-10-11, Dofinansowanie od Agencji CINEA na prace studyjne

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. podpisał umowę z agencją CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) na dofinansowanie prac studyjnych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility).

Tytuł projektu: „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” (Facilitating sustainability of the comprehensive network by increasing the availability and efficiency of the Police Seaport)

Łączny koszt projektu to: 3 477 582 Euro.
Dofinansowanie: 1 738 791,00 Euro.

Rozpoczęcie projektu: 21-07-2021.
Zakończenie projektu: 20-12-2024.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności i zdolności przeładunkowej Portu Morskiego Police poprzez zapewnienie dostępu do sieci kolejowej oraz poprawę dostępności od strony wody dla statków morskich o zanurzeniu do 12 metrów.

Cel ogólny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

  • podniesienie konkurencyjności Portu Morskiego w Policach poprzez zwiększenie udziału w obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego z uwzględnianiem rozwoju gospodarczego całego województwa zachodniopomorskiego i jednoczesnym usprawnieniem systemu transportu morskiego,
  • stworzenie dostępu drogą kolejową do Portu Morskiego Police,
  • poprawa wydajności przeładunkowej oraz dostępności do portu od strony wody dla statków morskich o zanurzeniu do 12 metrów.

W ramach projektu przewiduje się prace studyjne dla dwóch zadań:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” wraz ze studium wykonalności. W ramach węzła kolejowego przewiduje się połączenie Portu z siecią kolejową (linia 437) oraz utworzenie bocznic kolejowych – min. 5 torów o dł. użytecznej min. 750 m.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności. W ramach tego zadania planuje się budowę nabrzeża ciężkiego o planowanej długości około 300 metrów (jest to szacunkowa wartość, która będzie poddana weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji technicznej), dzięki czemu łączna długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie ok. 715 metrów.
logotypy