Statek żeglugi morskiej

oznacza statek lub inne urządzenie pływające uprawiające żeglugę pomiędzy portem Police i portami leżącymi poza pasem morza terytorialnego

Statek żeglugi portowej

oznacza statek świadczący usługi w porcie, jak lodołamacz, holownik, barka portowa, dźwig pływający, statek bunkrujący, statek odbierający zanieczyszczenia, statek nurkowy, statek będący własnością miasta portowego, jak również każde inne urządzenie pływające będące własnością Portu wynajęte przez Port lub operatorów portowych

Statek żeglugi śródlądowej

oznacza statek lub inne urządzenie pływające uprawiające żeglugę pomiędzy portem w Policach i jego zapleczem

Statek żeglugi przybrzeżnej

oznacza statek uprawiający żeglugę pomiędzy portem w Policach i portami leżącymi w rejonie Zatoki Pomorskiej i w pasie polskiego morza terytorialnego

Taryfa opłat portowych zatwierdzona 27 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Taryfa Opłat portowych zostaje ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1624 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz.1250).
 2. Taryfa obowiązuje w granicach portu morskiego w Policach określonych Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu (Dz. U. z 2009 r., nr 164, poz. 1309).
 3. W rozumieniu niniejszej taryfy opłatami portowymi są:
  • opłata tonażowa pobierana za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umożliwienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów.
  • opłata przystaniowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani.
  • opłata pasażerska pobierana za zejście na ląd lub wejście pasażera na statek.
 4. Opłatę tonażową ponoszą statki zawijające do wszystkich nabrzeży i przystani zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Policach.
 5. Opłatę przystaniową i pasażerską na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ponoszą statki zawijające do nabrzeży administrowanych przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. Opłatę przystaniową i pasażerską od statków zawijających do nabrzeży nie administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ustalają i pobierają administratorzy tych nabrzeży.
 6. Opłaty za inne usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. lub upoważnione przez niego podmioty pobiera się na podstawie innych taryf lub porozumień.
 7. Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
 8. Wybrane stawki opłat portowych, w przypadku decyzji Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o., podlegają waloryzacji po upływie każdego roku kalendarzowego o wartość nie większą niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości wybranych stawek opłat portowych z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków niniejszej Taryfy. Stawki opłat portowych, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego oraz zostaną niezwłocznie, po publikacji GUS, uwzględnione w niniejszej Taryfie.
 9. Taryfa jest opublikowana i powszechnie dostępna na stronie internetowej www.portpolice.pl.

Zasady naliczania opłat portowych

Zasady naliczania opłat portowych

 1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest pojemność brutto statku (GT) zgodnie z aktualnym międzynarodowym świadectwem pomiarowym statku wydanym na podstawie „Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu Pojemności Statków” z 1969 roku.
 2. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto w BRT, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się, iż 1 BRT = 1 GT.
 3. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe, w których nośność statku wyrażona jest w DWT przyjmuje się, że 1 GT = 3 DWT.
 4. W przypadku braku możliwości określania pojemności brutto statku w GT, podstawą naliczania opłaty portowej jest jego pojemność wyrażona w metrach sześciennych będąca iloczynem długości całkowitej, maksymalnej szerokości i maksymalnego zanurzenia według letniej linii wodnej w wodzie słodkiej z zaokrągleniem wzwyż do pełnego metra sześciennego, przy czym przyjmuje się, że 1m3=1GT.
 5. Jeżeli w świadectwie pomiarowym statku wykazane są różne pojemności statku lub statek posiada dwa świadectwa pomiarowe, podstawę naliczania opłat jest pomiar wyższy.
 6. Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno i/lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat portowych stanowi pojemność GT statku pomniejszona o pojemność podwójnego dna i/lub oddzielnych zbiorników balastowych.
 7. Statki dokonujące operacji ładunkowych w jednej podróży w porcie Police ponoszą jedną opłatę tonażową.
 8. Statki zawijające w jednej podróży do portu w Policach oraz do innego polskiego portu ujścia Odry ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50%.
 9. Statki przepływające tranzytem przez obszar portu Police korzystają z 50% rabatu od opłaty tonażowej.
 10. W ramach ponoszonej opłaty tonażowej statek może zdać odpady statkowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w porcie Police (na zasadach określonych w „Zasady określające tryb i sposób odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.” – do wglądu w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.portpolice.pl).
 11. Koszty odbioru pozostałości ładunkowych ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady.

Stosowanie taryfy i rozliczenia

Stosowanie taryfy i rozliczenia

 1. Obowiązek wniesienia opłat powstaje w momencie skorzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 2. Stawki taryfy opłat portowych wyrażane są w EUR. Przeliczanie stawek na walutę płatności następuje zgodnie z tabelą kursową Narodowego Banku Polskiego według kursu kupna obowiązującego w dniu zakończenia korzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 3. Na mocy porozumienia pomiędzy Portem Morskim w Policach Sp. z o.o. istnieje możliwość zastosowania innego kursu przeliczania EUR na walutę płatności.
 4. Minimalna wysokość faktury wynosi 10 EUR.
 5. Typ statku wyznaczany jest przez rodzaj największej partii ładunkowej.
 6. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od stawek taryfowych.
 7. Zastosowanie opłat w wysokości innej niż określono w niniejszej taryfie wymaga zawarcia umowy z Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
 8. Stawki opłat portowych nie zawierają podatku VAT. Do stawek opłat portowych zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wykonania usługi.

Obowiązki statku lub jego agenta

Obowiązki statku lub jego agenta

Statek przybywający do portu bądź jego agent zobowiązany jest do przedłożenia Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie wejścia/wyjścia statku, które powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwę statku, jego flagę i kod wywoławczy
  • rodzaj statku i jego parametry (długość całkowita, szerokość maksymalna, maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej), zanurzenie statku na wejściu do portu, zanurzenie statku na wyjściu z portu
  • pojemność brutto statku (GT)
  • nazwę portu, z którego statek przypłynął i nazwę portu, do którego wypływa
  • ilość i rodzaj ładunku do wyładowania i/lub załadowania w porcie
  • nazwę i adres armatora lub czarterującego (w zależności od tego, kto jest płatnikiem opłat portowych)
 2. dokumentu potwierdzającego zdanie odpadów w porcie, z którego statek przypłynął,
 3. informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu,
 4. informacji o stopniu bezpieczeństwa statku.

Agent statku winien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora lub czarterującego. Na żądanie Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. agent takie pełnomocnictwo obowiązany jest przedstawić.

Agent statku obowiązany jest zabezpieczyć należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. przed wyjściem statku z portu.

Należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. winny być uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu stosownej faktury nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczane będą ustawowe odsetki.

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnione z opłat portowych są statki wchodzące do portu, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia celu wejścia do portu i nie wykonywania czynności handlowych:

 • w celu zasięgnięcia informacji lub otrzymania dyspozycji i wychodzące z portu przed upływem 48 godzin
 • w celu udzielenia pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera albo wyładowania zwłok
 • w celu schronienia przed złą pogodą
 • składające oficjalne wizyty kurtuazyjne
 • statki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Urzędu Celnego, Akademii Morskiej, statki sportowe, żaglowce zawijające w związku z imprezami organizowanymi przez miasto portowe
 • statki żeglugi portowej oraz kutry i łodzie rybackie lokalnych armatorów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajku, lokautu lub innych podobnych akcji przeprowadzonych przez jego pracowników i/lub kontrahentów
 • za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej, lub samorządowej lub organów sądowych
 • za ewentualne szkody, wyrządzone udzielaniem pomocy, do której był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności
 • za skutki mogące mieć miejsce w związku z nieprawdziwymi informacjami złożonymi przez statek lub jego agenta

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej
(taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.)

Typ statku Opłata tonażowa
za 1 GT
Opłata przystaniowa
za 1 GT
Samochodowce EUR 0,22 EUR 0,11
Masowce EUR 0,83 EUR 0,11
Drobnicowce EUR 0,80 EUR 0,11
Chłodniowce EUR 0,66 EUR 0,11
Kontenerowce EUR 0,41 EUR 0,11
Statki „ro-ro” EUR 0,31 EUR 0,11
Statki pasażerskie EUR 0,18 EUR 0,11
Promy EUR 0,19 EUR 0,11
Zbiornikowce i tankowce EUR 0,84 EUR 0,11
Zestawy pchane i holownicze EUR 0,60 EUR 0,11
Pozostałe EUR 0,62 EUR 0,11

Uwagi:

 1. Statki przewożące wyłącznie kontenery, niezależnie od ich typu, traktowane są jako kontenerowce.
 2. Statki pasażerskie o pojemności brutto powyżej 50.000 GT rozliczane są od pojemności 50.000 GT.
 3. Pojemność brutto (GT) zestawu pchanego lub holowanego stanowi suma pojemności brutto holownika lub pchacza i jednostki holowanej lub pchanej.
 4. Samochodowce o pojemności brutto powyżej 40.000 GT rozliczane są od pojemności 40.000 GT.
 5. Statki wchodzące do portu w celu remontu, rozbiórki, uzupełnienia paliwa, prowiantu, lub wyposażenia, wymiany załogi, zdania odpadów ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.
 6. Statki wchodzące wyłącznie na postój i nie wykonujące czynności handlowych ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Częstotliwość zawinięć

Opłata tonażowa i przystaniowa

przynajmniej 8 razy w tygodniu

40% opłaty podstawowej

przynajmniej 6 razy w tygodniu

45% opłaty podstawowej

przynajmniej 4 razy w tygodniu

50% opłaty podstawowej

3 razy w tygodniu

60% opłaty podstawowej

2 razy w tygodniu

65% opłaty podstawowej

1 raz w tygodniu

70% opłaty podstawowej

rzadziej, niż 1 raz w tygodniu

75% opłaty podstawowej

Uwagi:

 1. Określenie tydzień oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godzinie 00.00 a kończący się w niedzielę o godzinie 24.00.
 2. Określenie „żegluga liniowa” oznacza regularny serwis żeglugowy pomiędzy portem w Policach i innymi portami uzgodnionymi pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. i armatorem/ operatorem uprawiającym żeglugę.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Opłata tonażowa

Statki towarowe do 1.000 GT EUR 0,04/1GT
Statki towarowe powyżej 1.000 GT EUR 0,06/1GT

Statki pasażerskie do 1.000 GT EUR 0,06/1GT
Statki pasażerskie powyżej 1.000 GT EUR 0,08/1GT

Opłata przystaniowa

Statki do 1.000 GT EUR 0,03/1GT
Statki powyżej 1.000 GT EUR 0,04/1GT

Istnieje możliwość na mocy porozumienia pomiędzy armatorem i Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. zastosowania rocznych opłat tonażowych i przystaniowych. Wysokość opłaty rocznej ustala się przez pomnożenie stawki jednorazowej przez współczynnik 20.

Tabela opłat pasażerskich

Tabela opłat pasażerskich

Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności powyżej 1000 GT – EUR 1,00/pasażera
Promy i statki pasażersko towarowe żeglugi morskiej – EUR 0,95/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności poniżej 1000 GT – EUR 0,25/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi przybrzeżnej – EUR 0,25/pasażera

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze morskiej ustala się na podstawie listy pasażerów wpisanych na listę pasażerów.

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze przybrzeżnej ustala się na podstawie zgłoszenia kapitana statku.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

1. Opłata za asystę statku pożarniczego – za rozpoczętą godzinę: EUR 135,00
(czas liczony od wyjścia z bazy do powrotu do bazy).

2. Opłata za użycie zapory przeciwrozlewowej – za każde rozpoczęte 24 godziny: EUR 990,00

3. Wszystkie inne, nie wymienione w niniejszej taryfie należności na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. określone będą w odrębnych umowach, zawartych między Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. a zleceniodawcą.
Za usługi wykonywane w dni wolne od pracy dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych następujące dodatki:

a) za usługę wykonaną w wolną sobotę 80%
b) za usługę wykonaną w niedzielę i święta 100%
c) za usługę wykonaną w święta uroczyste 150%

(za święta uroczyste przyjmuje się: Nowy Rok, Pierwszy Dzień Wielkanocy, 3 Maja, Wigilię Bożego Narodzenia od godz. 14.00, pierwszy Dzień Bożego Narodzenia, 31 grudnia od godz.14.00)

Inne opłaty

Opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy – zgodnie z zaleceniem MOP nr 138 za 1GT pojemności statku pobiera się: EUR 0,005. Opłata nie może przekroczyć: EUR 70,00

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH

Taryfa opłat portowych obowiązująca od 1 kwietnia 2023 roku

ODPADY

Zasady określające tryb i sposób odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży leżących w granicach Portu Morskiego w Policach

Decyzja Starosty Polickiego w sprawie zatwierdzenia „Portowego planu gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Morskim w Policach”

Portowy plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Morskim w Policach

PROJEKT PORTOWEGO PLANU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW W PORCIE MORSKIM W POLICACH.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz.U.2022 poz.1250), przedkłada do konsultacji „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Morskim w Policach”.

Wszelkie uwagi, komentarze, propozycje zapisów prosimy przesyłać do dnia 27 lipca 2023 r. na adres e-mail portmorski@portpolice.pl lub na adres siedziby spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1.

INFORMATOR TERMINALU PORT POLICE

Informator Portowy

UMOWA SPÓŁKI

Tekst jednolity – Umowa Spółki ZMPP Sp. z o.o. 11.02.2021 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych w kompleksie portowym Police

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółki ZMPP

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla oferentów

Polityka prywatności – rekrutacja zewnętrzna

Hafenschiff

bedeutet ein Schiff in einem Hafendienst als Eisbrecher, Schlepper, ein Lastkahn, Wasserkran, Bunkerschiff, Entsorgungsschiff, Tauchschiff, ein Schiff, das sich im Besitz der Hafenstadt befindet, sowie andere Schwimmgeräte im Besitz des Hafens, vom Hafen oder Hafenbediener vermietet

Binnenschiff

bedeutet ein Schiff oder ein anderes schwimmendes Gerät, das zwischen dem Hafen in Police und seiner Hafenanlage verkehrt

Küstenschiff

ein Schiff, das zwischen dem Hafen in Police und Häfen im Bereich der Pommerschen Bucht und im polnischen Hoheitsgewässer verkehrt

Seeschiff

bedeutet ein Schiff oder ein anderes schwimmendes Gerät, das zwischen dem Hafen in Police und den Häfen außerhalb des Hoheitsgewässers verkehrt

Hafengebühren-Tarif am 27. März 2023 durch Beschluss des Verwaltungsrats Seehafen Police GmbH verabschiedet

Allgemeine Bestimmungen

 1. Diese Gebührenordnung wird vor der Verwaltung des Hafens in Police GmbH festgelegt. Auf der Grundlage des Gesetzes über Häfen und Marine Terminals vom 20. Dezember 1996 (ABl. l. von 2022, Element. 44 mit späteren Änderungen) und des Gesetzes über den Hafengeräten zur Abholung der Schiffesabfälle und Ladungsrückständen von Schiffen vom 12. September 2002 (ABl. l von 2022 vom Element Nr. 1250).
 2. Der Tarif ist gültig innerhalb der Grenzen des obengenannten Hafens in Police, die von dem Minister für Verkehr- und Meereswirtschaft vom 22. September 2009 zur Festlegung der Grenzen der Häfen Police (ABl. l. von 2009, Element. 164 mit späteren Änderungen) bestimmt hat.
 3. Laut dieses Tarifs gelten folgende Gebühren:
  • – Tonnagegebühr für das Ein- und Auslaufen des Schiffes in den Hafen und aus dem Hafen, den Durchgang eines Schiffes auf der Durchreise durch das Gebiet des Hafens, Ermöglichen der Sammlung und Entsorgung von Abfällen.
  • – Gebühr für die Nutzung durch das Schiff des Bootshauses, des Wassers
   oder des Jachthafens.
  • – Passagiergebühr für Landung oder Eintritt des Passagiers des Schiffes.
 4. Tonnagegebühr bezahlen die Schiffe, die an alle Kais und Marinas anlaufen, die sich innerhalb der Grenzen des Hafens in Police befinden.
 5. Passagier- und Bootshausgebühr zugunsten des Hafens in Police GmbH bezahlen die Schiffe, die an die von der Verwaltung des Seehafens in Police GmbH verwalteten Kais anlaufen. Passagier- und Bootshausgebühr von den Schiffen, die an nicht vom Seehafen in Police GmbH verwalteten Kais anlaufen, werden vom Verwalter des Küstengebiets bestimmt und verlangt.
 6. Die Gebühren für andere vom Vorstand des Hafens in Police GmbH oder von ihm genehmigten Teilnehmer geleistete Dienste werden anhand der anderen Gebührenordnungen oder Vereinbarungen erhoben.
 7. Die ausgewählten Tarife werden, wenn der Hafen Gdynia dies beschließt, am Ende eines jeden Kalenderjahres um nicht mehr als die jährliche durchschnittliche Erhöhung des Verbraucherpreisindex, der vom Präsidenten des Polnischen Zentralamts für Statistik (GUS) veröffentlicht wird, indexiert. für das Vorjahr nur, wenn der Indexwert über 100 liegt. Tarifänderungen aufgrund der Indexierung gelten nicht als Tarifänderung. Die oben beschriebenen indexierten Tarife gelten ab dem 1. April eines jeden Kalenderjahres und werden unmittelbar nach der Veröffentlichung durch die GUS in diesen Tarif aufgenommen.
 8. Dieser Tarif ist gültig ab 01.04.2023.
 9. Der Tarif der Hafengebühren wird veröffentlicht und ist auf der Website www.portpolice.pl verfügbar.

Regeln für die Abrechnung der Gebühren

Regeln für die Abrechnung der Gebühren

 1. Die Grundlage für die Bestimmung der Höhe von Hafengebühren ist Bruttoraumzahl des Schiffes (GT) nach dem aktuellen internationalen Messung-Zertifikat des Schiffes, das anhand der Internationalen Konvention über Vermessung der Schiffkapazität vom Jahr 1969 entstanden ist.
 2. Für Schiffe mit einer Bescheinigung der Messung zur Festlegung der Bruttoregistertonnage in BRT, zur Bestimmung der Höhe der Gebühr
  wird davon ausgegangen, dass 1 BRT = 1 GT.
 3. Für Schiffe mit einer Bescheinigung der Messung, in der
  die Tragfähigkeit eines Schiffes in DWT ausgedrückt wird, wird davon ausgegangen, dass 1 GT = 3 DWT.
 4. In Ermangelung der Möglichkeit zur Bestimmung der Bruttoraumzahl des Schiffes in GT , ist die Grundlage für die Berechnung der Hafengebühren ihre Kapazität, in Kubikmetern ausgedrückt, die das Produkt der Gesamtlänge, maximaler Breite und des maximalen Tiefgangs nach der Sommer-Wasser-Linie im Frischwasser bedeutet, abgerundet herauf zu einem vollen Kubikmeter.
  Es wird dabei angenommen, dass 1 m3 = 1GT.
 5. Wenn die Bescheinigung über die Messung des Schiffes verschiedene Kapazität zeigt oder das Schiff zwei Zertifikate hat, gilt höhere Messung als Grundlage für die Berechnung der Gebühren.
 6. Für Öl-Tanker mit doppeltem Boden und/oder separaten Ballasttanks gilt
  die Kapazität GT eines Schiffes weniger doppelte Kapazität des doppelten Bodens und/oder seinen separaten Ballasttanks.
 7. Schiffe, die die Beladung in einer Fahrt im Hafen Police vornehmen, tragen nur eine Tonnagegebühr.
 8. Schiffe, die in einer Fahrt in den Hafen in Police und anderen polnischen Hafen der Oder Mündung anlaufen, unterliegen einer 50% Tonnagegebühr.
 9. Schiffe im Transit durch das Gebiet des Hafens Police unterliegen einem
  Rabatt von 50% der Tonnagegebühr.
 10. Im Rahmen seiner Tonnagegebühr kann das Schiff die Schiffabfälle abgeben, gemäß den Regeln im Hafen Police (auf der Grundlage der geltenden Vorschriften in: „Grundsätze der Art und Weise der Abholung von Abfällen aus den Schiffen, die vom Vorstand des Hafen in Police GmbH verwalteten Kais nutzen – einsehbar im Sitz des Unternehmens oder auf der Webseite www.portpolice.pl).
 11. Die Kosten für die Abnahme von ückständen der Ladung werden vom Auftraggeber direkt mit dem Auftragnehmer bestimmt.

Die Anwendung der Tarife und Abrechnung

Die Anwendung der Tarife und Abrechnung

 1. Die Verpflichtung der Zahlung entsteht im Zeitpunkt der Nutzung durch das Schiff der Hafeninfrastruktur.
 2. Hafengebühren-Tarif-Preise sind in Euro angegeben. Umrechnungskurse für die Währung der Zahlung müssen nach dem Ankaufkurs der Polnischen Nationalbank erfolgen, am Tag der Vollendung der Nutzung vom Schiff der Hafeninfrastruktur.
 3. Gemäß der Vereinbarung mit dem Seehafen Police GmbH besteht die Möglichkeit der Verwendung von verschiedenen Umrechnungskursen von EURO und der Währung der Zahlung.
 4. Der minimale Rechnungsbetrag ist 10 Euro.
 5. Schifftyp bestimmt den Typ der größten Ladepartei.
 6. Alle Gebühren, ausgedrückt als Prozentsatz, werden auf die Preise erhoben.
 7. In diesem Tarif genannten Anmeldegebühren in Höhe von anderen als
  erfordert Gebühren verlangt einer Vereinbarung mit dem Vorstand Police GmbH.
 8. Hafengebühren beinhalten keinen Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuer wird am Tag der Vollendung der Dienste hinzugefügt.

Die Pflichten eines Schiffes oder dessen Bevollmächtigten

Die Pflichten eines Schiffes oder dessen Bevollmächtigten

Das in den Hafen ankommende Schiff oder sein Vertreter ist verpflichtet dem Verwaltungsrat des Hafens in Police GmbH folgenden Dokumente vorzulegen:

 1. Berichterstattung über den Eingang/das Verlassen des Hafens vom Schiff, die folgende Angaben enthalten soll:
  • der Name des Schiffes, seine Flagge und Call-Code
  • Schifftyp und die entsprechenden Parameter (volle Länge, maximale Breite, maximales Eintauchen im frischen Wasser), Tiefgang am Eingang zum Hafen, Tiefgang eines Schiffes beim Verlassen des Hafens
  • Bruttotonnage (BRZ)
  • der Name des Hafens, von denen das Schiff angekommen ist und den Namen des Zielhafens
  • die Menge und die Art der Ladung zur Entlastung und/oder Beladen im Hafen
  • Name und Anschrift des Eigentümers oder Charterers (je nachdem, wer
   für Hafengebühre haftet)
 2. Bestätigung über Abfallentsorgung im Hafen, von dem das Schiff
  gesegelt hat,
 3. Informationen über die Abfälle an Bord vor jedem Eingang in den Hafen,
 4. Informationen über den Sicherheitsgrad des Schiffes.

Der Schiffsagent soll eine schriftliche Vollmacht besitzen, im Namen des Eigentümers oder Charterers zu handeln. Auf Verlangen des Vorstandes des Seehafens Police GmbH ist er verpflichtet, sie vorzulegen.

Der Schiffsagent ist verpflichtet, die Hafengebühren zu sichern bevor das Schiff den Hafen verlässt.

Die Hafengebühren sollten möglichst bald nach Erhalt der entsprechenden Rechnung bezahlt werden, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach seiner Ausstellung. Nach Ablauf dieser Frist werden die gesetzlichen Zinsen berechnet.

Befreiung von Hafengebühren

Befreiung von Hafengebühren

Die Hafengebührenfreiheit bezieht sich auf die in den Hafen einlaufenden Schiffe, die beim Einlaufen in den Hafen voranmelden, bis zum Abgang keine kommerzielle Tätigkeiten auszuführen:

 • um Auskünfte zu holen oder zu bekommen und verlassen den Hafen innerhalb von 48 Stunden
 • um medizinische Hilfe für die kranken Besatzungsmitglieder oder Passagiere zu bekommen oder Entlastung von Leichen
 • um sich vor schlechtem Wetter zu schützen
 • um einen offiziellen Höflichkeitsbesuch zu machen
 • Schiffe der Navy, Grenzschutz, Polizei, Zoll, Maritime Academy, Sportboote, Segelboote im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Hafenstadt
 • Hafenschiffe und- Boote, Fischerboote, lokale Reedereien

Haftung

Haftung

Der Vorstand des Hafens Police GmbH ist nicht verantwortlich für:

 • Schäden und/oder Verluste aufgrund der Naturkatastrophen oder
  anderen Fällen höherer Gewalt oder infolge Streik, Aussperrung oder
  anderen ähnlichen Aktionen von seinen Mitarbeitern und/oder Vertragspartner durchgeführt
 • Für die finanziellen Folgen, die durch Maßnahmen oder
  das Handeln der Behörden der Staatsverwaltung, oder lokalen Regierung oder Gerichtsbehörden entstanden sind
 • Für Schäden auf die Gewährung der Beihilfe, die erforderlich war, im Interesse der Sicherheit des Hafens im Rahmen der die Notwendigkeit
 • Für die Folgen, die im Zusammenhang mit von dem Schiff oder dessen Bevollmächtigten falsch übermittelten Informationen verbunden sind

Tabelle der Tonnage- und Marinagebüren für Seeschiffe

Tabelle der Tonnage- und Marinagebüren für Seeschiffe
(der Tarif ist gültig ab 1. April 2023)

Schifftyp Tonnagegebühr für 1 GT Bootshaus-Gebühr für 1 GT
Autotransporter EUR 0,22 EUR 0,11
Massengutfrachter EUR 0,83 EUR 0,11
Stückgutfrachter EUR 0,80 EUR 0,11
Kühlschiffe EUR 0,66 EUR 0,11
Containerschiffe EUR 0,41 EUR 0,11
Schiffe der „Ro-Ro” EUR 0,31 EUR 0,11
Passagierschiffe EUR 0,18 EUR 0,11
Fähren EUR 0,19 EUR 0,11
Öltanker EUR 0,84 EUR 0,11
Schiebe- oder Schleppschiffe EUR 0,60 EUR 0,11
Andere EUR 0,62 EUR 0,11

Kommentare/ Bemerkungen:

 1. Schiffe, die ausschließlich die Container fahren, unabhängig von ihrem Typ,
  gelten als Containerschiffe.
 2. Passagierschiffe mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 50.000 GT werden bilanziert ab Größe von 50.000 GT.
 3. Bruttoraumzahl (BRZ) der Schiebe- oder Schleppschiffe ist die Summe der
  Bruttoraumzahl des Schleppers oder Schiebers und der geschleppten oder geschobenen Einhei.
 4. Autotransporter mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 40.000 GT werden bilanziert ab Kapazität von 40.000 GT.
 5. Die zur Reparatur, zum Abriss oder zur Kraftstoff-, Nahrung- oder Ausrüstungsergänzung oder Abfallentsorgung einlaufenden Schiffe tragen die Tonnagegebühr in Höhe von 25%.
 6. Schiffe, nur zur Rest einlaufen und keine kommerzielle Tätigkeiten ausführen tragen die Tonnagegebühr in Höhe von 25%.

Zeitplan der Tonnage- und Bootshausgebühren für Marine Linienschiffe

Zeitplan der Tonnage- und Bootshausgebühren für Marine Linienschiffe

Häufigkeit des Einlaufens

Tonnage- und Bootshausgebühr

mindestens achtmal in der Woche

40% der Grundgebühr

mindestens sechsmal pro Woche

45% der Grundgebühr

mindestens viermal pro Woche

50% der Grundgebühr

3 x pro Woche

60% der Grundgebühr

2 x pro Woche

65% der Grundgebühr

1 x pro Woche

70% der Grundgebühr

weniger als einmal pro Woche

75% der Grundgebühr

Kommentare:

 1. Bezeichnung „die Woche” umfasst den Zeitraum von Montag um 00.00 Uhr bis Sonntag um 24.00 Uhr.
 2. Bezeichnung „Linienschiffe” bedeutet Linienverkehr zwischen dem Hafen in Police und anderen Häfen, die zwischen Vorstandsmitglieder des Hafens in Police GmbH und dem Reeder/Betreiber vereinbart werden.

Zeitplan der Tonnage- und und Bootshausgebühren für die Schiffe der Küsten- und Binnenschifffahrt

Zeitplan der Tonnage- und und Bootshausgebühren für die Schiffe der Küsten- und Binnenschifffahrt

Tonnagegebühr

Frachtschiffe bis 1000 GT EUR 0,04/1GT
Frachtschiffe mit mehr als 1000 GT EUR 0,06/1GT

Passagierschiffe bis 1000 GT EUR 0,06/1GT
Passagierschiffe von mehr als 1000 GT EUR 0,08/1GT

Bootshaus-Gebühr

Schiffe bis 1.000 BRZ EUR 0,03/1GT
Schiffe über 1000 GT EUR 0,04/1GT

Es besteht die Möglichkeit, gemäß dem Abkommen zwischen dem Reeder und dem Vorstand des Hafens Police GmbH, die Jahres-Tonnage- und Bootshausgebühren anzuwenden. Die Höhe der Jahresgebühr wird ermittelt, indem man eine einmalige Beteiligung um den Faktor 20 multipliziert.

Tabelle der Fluggastgebühr

Tabelle der Fluggastgebühr

Fahrgastschiffe und andere Seeschiffe
mit einer Kapazität von mehr als 1000 GT- EUR 1.00/Passagier
Fähren und Passagier-Frachtseeschiffe – EUR 0,95/Passagier
Fahrgastschiffe und andere maritime Schiffe
mit einer Kapazität von weniger als 1000 GT – EUR 0,25/Passagier
Fahrgastschiffe und andere Küstenschiffe – EUR 0,25/Passagier

Fahrgastbeförderung-Gebühr in der Seefahrt wird auf der Grundlage der Liste der Passagiere unter den Reisenden festgesetzt.

Die Höhe der Gebühr in der Küstenfahrt wird auf der Grundlage der Passagiermeldung des Kapitäns des Schiffes festgesetzt.

Gebühren für Dienste, die durch den Vorstand des Hafens in Police GmbH geleistet werden

Gebühren für Dienste, die durch den Vorstand des Hafens in Police GmbH geleistet werden

1. die Gebühr für Begleitung des Feuerwehrschiffes – für jede initiierte Stunde: EUR 135.00 (gezählt ab dem Zeitpunkt der Abreise von der Basis bis zur Rückkehr)

2. die Gebühr für die Nutzung einer Überflutsperre – für jeweils 24 begonnen Stunden: EUR 990

3. alle weiteren, nicht erwähnten in diesem Tarif Gebühren für den Vorstand des Hafens in Police GmbH werden in separaten Vereinbarungen zwischen dem Verwaltungsrat des Hafens in Police GmbH und dem Kunden angegeben.
Für Dienstleistungen an den arbeitsfreien Tagen werden zu den Tarifen folgende Zuschläge hinzugefügt:

a) für einen Dienst am freien Samstag 80%
b) für einen Dienst an Sonn- und Feiertagen 100%
c) für einen Dienst an Festen 150%

(hier werden gemeint: Neujahr, der erste Ostertag, der 3. Mai, Heiligabend ab 14:00, der erste Weihnachtstag, der 31. Dezember ab 14.00 Uhr)

Sonstige Abgaben

Gebühren für den sozialen und kulturellen Fonds für Seeleute – nach der Übereinstimmung in ILO-Empfehlung, Nr. 138 für Schiff Kapazität 1GT bezahlt man : 0,005 EUR. Die Gebühr darf nicht EUR 70,00 überschreiten

ABFÄLLE

Die Regeln zur Bestimmung der Art und Weise der Entsorgung der Abfälle von Schiffen, die die Kais in Verwaltung Vorstand des Hafens in Police GmbH benutzen – gültig ab 1.12.2023

Entscheidung des Starost in Police über „Bewirtschaftungsplan über Schiffabfälle der Schiffe im Hafen in Police“

„Abfallbewirtschaftungsplan des Hafens über die Ladereste von Schiffen im Hafen in Police”

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sea-going ship

A ship or other craft travelling between Police Port and ports situated outside Polish territorial waters

Port ship

A ship providing port services e.g. icebreakers, tugs, port barges, floating cranes, bunkering ships, anti-pollution ships, diving ships, ships owned by the port city, or any craft owned by the port or leased by the port or port operators

Inland ship

A ship or other craft travelling between Police Port and its hinterland

Inshore ship

A ship travelling between Police Port and ports in the Bay of Pomerania area or within Polish territorial waters

The tariff of charges was approved by a resolution of Police Seaport Sp. z o.o. of 27th March, 2023

General provisions

1. This tariff of charges is set by Police Seaport Sp. z o.o. on the basis of The Act on Ports and Sea Harbours of 20th December 1996 (Journal of Acts, 2022, item 1624 with later amendments) and The Act on Port Equipment for the Reception of Waste Material and Cargo Residue from Ships of 12th May, 2022 (Journal of Acts, item 1250)

2. The tariff is effective within the boundaries of Police Seaport as established by the ruling of the Minister of Infrastructure of 22th September 2009 concerning the establishment of inland port boundaries in Police (Journal of Acts No.164, 2009, item 1309).

3. According to this tariff of charges port fees are defined as:
– A tonnage fee payable for entry of a ship into and departure from the port, transit across the port area, and enabling the reception and neutralisation of waste material.
– A mooring fee payable for use of the quay or harbour.
– A passenger fee payable for boarding or disembarkation by passengers.

4. Tonnage fees are payable by ships entering all quays and harbours situated within the boundaries of Police Seaport.

5. Ships entering quays administered by Police Seaport Sp. z o.o are subject to mooring and passenger fees payable to Police Seaport Sp. z o.o. Mooring and passenger fees for ships arriving at quays outside the remit of Police Seaport Sp. z o.o. are set and collected by their authorities.

6. Fees for other services performed by Police Seaport Sp. z o.o. or other entities authorised by it are set on the basis of other tariffs of charges or agreements.

7. The selected rates, if the Port of Police Authority decides so, shall be subject to indexation at the end of each calendar year by not more than the annual average increase of the consumer price index published by the President of the Polish Central Statistical Office (GUS) for the preceding year only if the index value is above 100. Rates’ changes on account of indexation shall not be understood as the amendment of the Tariff. The rates subject to indexation as described above shall apply as of April 1st of each calendar year and will be immediately, after the publication by the GUS, included in this Tariff.

8. This tariff of charges is effective from 01.04.2023.

9. The tariff of Port Charges is published and available on the website www.portpolice.pl.

Guidelines for calculating port fees

Guidelines for calculating port fees

1. Port fees shall be calculated on the basis of the ship’s gross tonnage (GT) in accordance with a current international tonnage certificate issued in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships of 1969.

2. For ships possessing a tonnage certificate specifying their gross registered tonnage in BRT, fees shall be calculated on the assumption that 1 BRT = 1 GT.

3. For ships possessing a tonnage certificate expressing its load capacity in DWT it shall be assumed that 1 GT = 3 DWT.

4. If it is not possible to establish the gross capacity of a ship in GT, the port fee shall be calculated on the basis of its capacity as expressed in cubic metres by multiplying the total length, the maximum width, and maximum draught of the ship according to the summer water line in fresh water, rounding up to the nearest full cubic metre, assuming that 1 m3 = 1GT.

5. If the ship’s tonnage certificate gives differing tonnage figures or if the ship has two tonnage certificates, the higher figure will be used as the basis for calculating fees.

6. For tankers with a double bottom and/or separate ballast tanks port fees will be calculated on the basis of the ship’s GT less the capacity of the double bottom and/or separate ballast tanks.

7. Ships carrying out cargo operations in a single journey shall pay one tonnage fee in Police port.

8. Ships entering Police Port and another Oder estuary port in a single journey must pay 50% of the tonnage fee.

9. Ships crossing the Police port area as transit traffic receive a 50% discount on the tonnage fee.

10. The tonnage fee also covers disposal of ship waste in accordance with Police Port regulations (see 'procedural guidelines for waste reception for ships using quays administered by Police Seaport’, available from the company offices or at www.portpolice.pl).

11. The cost of cargo residue reception shall be negotiated directly between the client and the waste contractor.

Application of the tariff of charges and payment

Application of the tariff of charges and payment

1. A ship’s obligation to pay fees arises as soon as it makes use of port facilities.

2. Rates specified in the tariff of port charges are given in EUR. Payments in other currencies are calculated according to the exchange rate table of the National Bank of Poland on the basis of the current purchase rate for the day when the ship stops using port facilities.

3. With the consent of Police Seaport Sp. z o.o. payments in other currencies may be calculated according to a different exchange rate.

4. The minimum amount of an invoice is 10 EUR.

5. The type of a ship is established according to the type of its largest cargo load.

6. All fees expressed as a percentage are calculated on the basis of tariff rates.

7. Payment of fees in amounts other than those specified in this tariff of charges requires the consent of Police Seaport.

8. VAT is not included in the port fee rates. VAT shall be added to port fee rates according to the current rate on the day a service is performed.

Obligations of the ship or its agent

Obligations of the ship or its agent

1. A ship entering the port, or its agent, is obliged to submit the following documents to Police Seaport:

a. Notification of the ship’s arrival/departure, which should contain the following information:

 • the name of the ship, its flag and its call sign,
 • the type of ship and its parameters (total length, maximum width, maximum draught in fresh water), the draught of a ship on entering the port,
 • the draught of the ship on departure,
 • the gross tonnage of the ship (GT),
 • the name of the next and last ports of call,
 • the amount and type of cargo for loading and/or unloading in the port,
 • the name and address of the owner or charterer (depending who is paying the port fees)

b. A document confirming disposal of waste in the last port of call;
c. Notification of waste on the ship before it arrived at the port;
d. Notification of the ship’s hazard rating.

2. The agent of the ship should possess written authority to act on behalf of the owner or charterer. The agent is obliged to produce the authorising document on request of Police Seaport.

3. The agent of the ship is obliged to ensure that all due payments are made to Police Seaport before it leaves the port.

4. Payments due to Police Seaport should be made immediately on receipt of the relevant invoice, and no later than 14 days from the date the invoice was issued. If this time limit is exceeded statutory interest will be charged.

Exemption from port fees

Exemption from port fees

Ships entering the port shall be exempt from port fees provided they give notification of the purpose of their entry and do not engage in commercial transactions. Purposes qualifying for exemption:

 • to obtain information or receive orders, with an intention to leave the port within 48 hours
 • to allow a sick crew member or passenger to receive medical treatment, or to unload a corpse
 • to shelter from bad weather
 • an official visit
 • also subject to exemption are ships belonging to the navy, coast guard, police, customs, the Marine Academy, sports ships, and sailing ships entering the port to take part in events organised by the port city
 • port ships and fishing cutters and boats belonging to local owners

Liability

Liability

Police Seaport is not liable for:

 • damage and/or loss caused by natural disasters or other acts of God, or as a result of strikes, lock-outs or similar actions carried out by its employees and/or contractors
 • financial losses resulting from the administration or operations of the national government, local government or judicial bodies
 • damage caused in the course of providing assistance, where this was necessitated by a threat to the port’s security
 • consequences of inaccurate information being submitted by a ship or its agent.

Table of tonnage and mooring fees for sea-going ships

Table of tonnage and mooring fees for sea-going ships
(This tariff of charges is effective from 01.04.2023)

Type of ship

tonnage fee
for 1 GT

mooring fee
for 1 GT

car carrier

EUR 0,22

EUR 0,11

bulk carrier

EUR 0,83

EUR 0,11

general cargo ship

EUR 0,80

EUR 0,11

reefer ship

EUR 0,66

EUR 0,11

container ship

EUR 0,41

EUR 0,11

ro-ro ship

EUR 0,31

EUR 0,11

passenger ship

EUR 0,15

EUR 0,11

ferry

EUR 0,19

EUR 0,11

tanker

EUR 0,84

EUR 0,11

pushing and towing ship

EUR 0,60

EUR 0,11

other

EUR 0,62

EUR 0,11

Notes:

 1. Ships carrying containers only, regardless of their type, shall be considered to be containers ships.
 2. Passenger ships with gross tonnage exceeding 50,000 GT shall be considered as having tonnage of 50,000 GT for the purposes of fee calculation.
 3. The gross tonnage (GT) of a push or towing train shall be calculated by adding the gross tonnage of the tug or pusher to that of the ships being towed or pushed.
 4. Car carriers with gross tonnage exceeding 40,000 GT shall be considered as having tonnage of 40,000 GT for the purposes of fee calculation.
 5. Ships entering the port for repair work, disassembly, to obtain supplies of fuel, food, or equipment, to change crews, or to dispose of waste shall pay 25% of the tonnage fee.
 6. Ships entering the port for a stopover and not engaging in any commercial transactions shall pay 25% of the tonnage fee.

Table of tonnage and mooring fees for liner ships

Table of tonnage and mooring fees for liner ships

Frequency of entry

tonnage and mooring fees

at least 8 times a week

40% of the basic fee

at least 6 times a week

45% of the basic fee

at least 4 times a week

50% of the basic fee

three times a week

60% of the basic fee

twice a week

65% of the basic fee

once a week

70% of the basic fee

less than once a week

75% of the basic fee

Notes:

The term 'a week’ refers to the period beginning at 00.00 on Monday and ending at 24.00 on Sunday.
The term 'liner ships’ refers to regular shipping traffic between Police Port and other ports agreed between Police Seaport and the owner/operator.

Table of tonnage and mooring fees for inshore and inland shipping

Table of tonnage and mooring fees for inshore and inland shipping

Tonnage fees

Cargo ships up to 1,000 GT – 0.04 EUR/1GT
Cargo ships over 1,000 GT – 0.06 EUR/1GT

Passenger ships up to 1,000 GT – 0.06 EUR/1GT
Passenger ships over 1,000 GT – 0.08 EUR/1GT

Mooring fees

Ships up to 1,000 GT – 0.03 EUR/1GT
Ships over 1,000 GT – 0.04 EUR/1GT
Ship owners may negotiate annual tonnage and mooring fees with Police Seaport. The annual fee is calculated by multiplying the single entry rate by 20.

Table of passenger fees

Table of passenger fees

Passenger ships and other sea-going ships with tonnage over 1000 GT – 1.00 EUR/passenger
Ferries and sea-going passenger/cargo ships – 0.95 EUR/passenger
Passenger ships and other sea-going ships with tonnage under 1000 GT – 0.25 EUR/passenger
Passenger ships and other inshore ships – 0.25 EUR/passenger

Passenger fees for sea-going ships are calculated on the basis of the number of passengers listed on the passenger manifest.

Passenger fees for inshore ships are calculated on the basis of information supplied by the captain of the ship.

Fees for services performed by Police Seaport Sp. z o.o.

Fees for services performed by Police Seaport Sp. z o.o.
1. Fee for making use of a fire-fighting ship – EUR 135.00 for every hour commenced (from the time it sets sail to the time of its return).

2. Fee for using anti-spill barriers – EUR 990.00 for every 24-hour period commenced.

3. All other fees payable to Police Seaport not mentioned in this tariff of charges shall be established in separate contracts between Police Seaport and the client..

For services performed on non-working days the following surcharges shall be added to the relevant rates

a) for services performed on a free Saturday – 80%
b) for services performed on a Sunday or Bank Holiday – 100%
c) for services performed on national holidays – 150%

(the following are considered national holidays: New Year, the First Day of Easter, 3rd of May celebrations, Christmas Eve from 14.00, the first day of Christmas, New Year’s Eve from 14.00)

Other fees

Contributions to the sailors’ social and cultural fund: In accordance with directive No.138 of the International Labour Organisation a charge of 0.005 EUR/1GT shall be collected. The charge shall not exceed 70.00 EUR

WASTE

Procedural guidelines for reception of waste from ships using quays administered by Police Port Authority – effective from 1.12.2023
[/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.