Statek żeglugi morskiej

oznacza statek lub inne urządzenie pływające uprawiające żeglugę pomiędzy portem Police i portami leżącymi poza pasem morza terytorialnego

Statek żeglugi portowej

oznacza statek świadczący usługi w porcie, jak lodołamacz, holownik, barka portowa, dźwig pływający, statek bunkrujący, statek odbierający zanieczyszczenia, statek nurkowy, statek będący własnością miasta portowego, jak również każde inne urządzenie pływające będące własnością Portu wynajęte przez Port lub operatorów portowych

Statek żeglugi śródlądowej

oznacza statek lub inne urządzenie pływające uprawiające żeglugę pomiędzy portem w Policach i jego zapleczem

Statek żeglugi przybrzeżnej

oznacza statek uprawiający żeglugę pomiędzy portem w Policach i portami leżącymi w rejonie Zatoki Pomorskiej i w pasie polskiego morza terytorialnego

Taryfa opłat portowych zatwierdzona 27 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Taryfa Opłat portowych zostaje ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1624 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz.1250).
 2. Taryfa obowiązuje w granicach portu morskiego w Policach określonych Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu (Dz. U. z 2009 r., nr 164, poz. 1309).
 3. W rozumieniu niniejszej taryfy opłatami portowymi są:
  • opłata tonażowa pobierana za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umożliwienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów.
  • opłata przystaniowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani.
  • opłata pasażerska pobierana za zejście na ląd lub wejście pasażera na statek.
 4. Opłatę tonażową ponoszą statki zawijające do wszystkich nabrzeży i przystani zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Policach.
 5. Opłatę przystaniową i pasażerską na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ponoszą statki zawijające do nabrzeży administrowanych przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. Opłatę przystaniową i pasażerską od statków zawijających do nabrzeży nie administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. ustalają i pobierają administratorzy tych nabrzeży.
 6. Opłaty za inne usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. lub upoważnione przez niego podmioty pobiera się na podstawie innych taryf lub porozumień.
 7. Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
 8. Wybrane stawki opłat portowych, w przypadku decyzji Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o., podlegają waloryzacji po upływie każdego roku kalendarzowego o wartość nie większą niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości wybranych stawek opłat portowych z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków niniejszej Taryfy. Stawki opłat portowych, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego oraz zostaną niezwłocznie, po publikacji GUS, uwzględnione w niniejszej Taryfie.
 9. Taryfa jest opublikowana i powszechnie dostępna na stronie internetowej www.portpolice.pl.

Zasady naliczania opłat portowych

Zasady naliczania opłat portowych

 1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest pojemność brutto statku (GT) zgodnie z aktualnym międzynarodowym świadectwem pomiarowym statku wydanym na podstawie „Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu Pojemności Statków” z 1969 roku.
 2. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto w BRT, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się, iż 1 BRT = 1 GT.
 3. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe, w których nośność statku wyrażona jest w DWT przyjmuje się, że 1 GT = 3 DWT.
 4. W przypadku braku możliwości określania pojemności brutto statku w GT, podstawą naliczania opłaty portowej jest jego pojemność wyrażona w metrach sześciennych będąca iloczynem długości całkowitej, maksymalnej szerokości i maksymalnego zanurzenia według letniej linii wodnej w wodzie słodkiej z zaokrągleniem wzwyż do pełnego metra sześciennego, przy czym przyjmuje się, że 1m3=1GT.
 5. Jeżeli w świadectwie pomiarowym statku wykazane są różne pojemności statku lub statek posiada dwa świadectwa pomiarowe, podstawę naliczania opłat jest pomiar wyższy.
 6. Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno i/lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat portowych stanowi pojemność GT statku pomniejszona o pojemność podwójnego dna i/lub oddzielnych zbiorników balastowych.
 7. Statki dokonujące operacji ładunkowych w jednej podróży w porcie Police ponoszą jedną opłatę tonażową.
 8. Statki zawijające w jednej podróży do portu w Policach oraz do innego polskiego portu ujścia Odry ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50%.
 9. Statki przepływające tranzytem przez obszar portu Police korzystają z 50% rabatu od opłaty tonażowej.
 10. W ramach ponoszonej opłaty tonażowej statek może zdać odpady statkowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w porcie Police (na zasadach określonych w „Zasady określające tryb i sposób odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży administrowanych przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.” – do wglądu w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.portpolice.pl).
 11. Koszty odbioru pozostałości ładunkowych ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady.

Stosowanie taryfy i rozliczenia

Stosowanie taryfy i rozliczenia

 1. Obowiązek wniesienia opłat powstaje w momencie skorzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 2. Stawki taryfy opłat portowych wyrażane są w EUR. Przeliczanie stawek na walutę płatności następuje zgodnie z tabelą kursową Narodowego Banku Polskiego według kursu kupna obowiązującego w dniu zakończenia korzystania przez statek z infrastruktury portowej.
 3. Na mocy porozumienia pomiędzy Portem Morskim w Policach Sp. z o.o. istnieje możliwość zastosowania innego kursu przeliczania EUR na walutę płatności.
 4. Minimalna wysokość faktury wynosi 10 EUR.
 5. Typ statku wyznaczany jest przez rodzaj największej partii ładunkowej.
 6. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od stawek taryfowych.
 7. Zastosowanie opłat w wysokości innej niż określono w niniejszej taryfie wymaga zawarcia umowy z Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
 8. Stawki opłat portowych nie zawierają podatku VAT. Do stawek opłat portowych zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wykonania usługi.

Obowiązki statku lub jego agenta

Obowiązki statku lub jego agenta

Statek przybywający do portu bądź jego agent zobowiązany jest do przedłożenia Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie wejścia/wyjścia statku, które powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwę statku, jego flagę i kod wywoławczy
  • rodzaj statku i jego parametry (długość całkowita, szerokość maksymalna, maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej), zanurzenie statku na wejściu do portu, zanurzenie statku na wyjściu z portu
  • pojemność brutto statku (GT)
  • nazwę portu, z którego statek przypłynął i nazwę portu, do którego wypływa
  • ilość i rodzaj ładunku do wyładowania i/lub załadowania w porcie
  • nazwę i adres armatora lub czarterującego (w zależności od tego, kto jest płatnikiem opłat portowych)
 2. dokumentu potwierdzającego zdanie odpadów w porcie, z którego statek przypłynął,
 3. informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu,
 4. informacji o stopniu bezpieczeństwa statku.

Agent statku winien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora lub czarterującego. Na żądanie Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. agent takie pełnomocnictwo obowiązany jest przedstawić.

Agent statku obowiązany jest zabezpieczyć należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. przed wyjściem statku z portu.

Należności Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. winny być uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu stosownej faktury nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczane będą ustawowe odsetki.

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnienia z opłat portowych

Zwolnione z opłat portowych są statki wchodzące do portu, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia celu wejścia do portu i nie wykonywania czynności handlowych:

 • w celu zasięgnięcia informacji lub otrzymania dyspozycji i wychodzące z portu przed upływem 48 godzin
 • w celu udzielenia pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera albo wyładowania zwłok
 • w celu schronienia przed złą pogodą
 • składające oficjalne wizyty kurtuazyjne
 • statki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Urzędu Celnego, Akademii Morskiej, statki sportowe, żaglowce zawijające w związku z imprezami organizowanymi przez miasto portowe
 • statki żeglugi portowej oraz kutry i łodzie rybackie lokalnych armatorów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajku, lokautu lub innych podobnych akcji przeprowadzonych przez jego pracowników i/lub kontrahentów
 • za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej, lub samorządowej lub organów sądowych
 • za ewentualne szkody, wyrządzone udzielaniem pomocy, do której był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności
 • za skutki mogące mieć miejsce w związku z nieprawdziwymi informacjami złożonymi przez statek lub jego agenta

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi morskiej
(taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.)

Typ statku Opłata tonażowa
za 1 GT
Opłata przystaniowa
za 1 GT
Samochodowce EUR 0,22 EUR 0,11
Masowce EUR 0,83 EUR 0,11
Drobnicowce EUR 0,80 EUR 0,11
Chłodniowce EUR 0,66 EUR 0,11
Kontenerowce EUR 0,41 EUR 0,11
Statki „ro-ro” EUR 0,31 EUR 0,11
Statki pasażerskie EUR 0,18 EUR 0,11
Promy EUR 0,19 EUR 0,11
Zbiornikowce i tankowce EUR 0,84 EUR 0,11
Zestawy pchane i holownicze EUR 0,60 EUR 0,11
Pozostałe EUR 0,62 EUR 0,11

Uwagi:

 1. Statki przewożące wyłącznie kontenery, niezależnie od ich typu, traktowane są jako kontenerowce.
 2. Statki pasażerskie o pojemności brutto powyżej 50.000 GT rozliczane są od pojemności 50.000 GT.
 3. Pojemność brutto (GT) zestawu pchanego lub holowanego stanowi suma pojemności brutto holownika lub pchacza i jednostki holowanej lub pchanej.
 4. Samochodowce o pojemności brutto powyżej 40.000 GT rozliczane są od pojemności 40.000 GT.
 5. Statki wchodzące do portu w celu remontu, rozbiórki, uzupełnienia paliwa, prowiantu, lub wyposażenia, wymiany załogi, zdania odpadów ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.
 6. Statki wchodzące wyłącznie na postój i nie wykonujące czynności handlowych ponoszą opłatę tonażową w wysokości 25%.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków morskiej żeglugi liniowej

Częstotliwość zawinięć

Opłata tonażowa i przystaniowa

przynajmniej 8 razy w tygodniu

40% opłaty podstawowej

przynajmniej 6 razy w tygodniu

45% opłaty podstawowej

przynajmniej 4 razy w tygodniu

50% opłaty podstawowej

3 razy w tygodniu

60% opłaty podstawowej

2 razy w tygodniu

65% opłaty podstawowej

1 raz w tygodniu

70% opłaty podstawowej

rzadziej, niż 1 raz w tygodniu

75% opłaty podstawowej

Uwagi:

 1. Określenie tydzień oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godzinie 00.00 a kończący się w niedzielę o godzinie 24.00.
 2. Określenie „żegluga liniowa” oznacza regularny serwis żeglugowy pomiędzy portem w Policach i innymi portami uzgodnionymi pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. i armatorem/ operatorem uprawiającym żeglugę.

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Tabela opłat tonażowych i przystaniowych dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

Opłata tonażowa

Statki towarowe do 1.000 GT EUR 0,04/1GT
Statki towarowe powyżej 1.000 GT EUR 0,06/1GT

Statki pasażerskie do 1.000 GT EUR 0,06/1GT
Statki pasażerskie powyżej 1.000 GT EUR 0,08/1GT

Opłata przystaniowa

Statki do 1.000 GT EUR 0,03/1GT
Statki powyżej 1.000 GT EUR 0,04/1GT

Istnieje możliwość na mocy porozumienia pomiędzy armatorem i Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o. o. zastosowania rocznych opłat tonażowych i przystaniowych. Wysokość opłaty rocznej ustala się przez pomnożenie stawki jednorazowej przez współczynnik 20.

Tabela opłat pasażerskich

Tabela opłat pasażerskich

Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności powyżej 1000 GT – EUR 1,00/pasażera
Promy i statki pasażersko towarowe żeglugi morskiej – EUR 0,95/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej
o pojemności poniżej 1000 GT – EUR 0,25/pasażera
Statki pasażerskie i inne statki żeglugi przybrzeżnej – EUR 0,25/pasażera

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze morskiej ustala się na podstawie listy pasażerów wpisanych na listę pasażerów.

Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze przybrzeżnej ustala się na podstawie zgłoszenia kapitana statku.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

Opłaty za usługi świadczone przez Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.

1. Opłata za asystę statku pożarniczego – za rozpoczętą godzinę: EUR 135,00
(czas liczony od wyjścia z bazy do powrotu do bazy).

2. Opłata za użycie zapory przeciwrozlewowej – za każde rozpoczęte 24 godziny: EUR 990,00

3. Wszystkie inne, nie wymienione w niniejszej taryfie należności na rzecz Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. określone będą w odrębnych umowach, zawartych między Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. a zleceniodawcą.
Za usługi wykonywane w dni wolne od pracy dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych następujące dodatki:

a) za usługę wykonaną w wolną sobotę 80%
b) za usługę wykonaną w niedzielę i święta 100%
c) za usługę wykonaną w święta uroczyste 150%

(za święta uroczyste przyjmuje się: Nowy Rok, Pierwszy Dzień Wielkanocy, 3 Maja, Wigilię Bożego Narodzenia od godz. 14.00, pierwszy Dzień Bożego Narodzenia, 31 grudnia od godz.14.00)

Inne opłaty

Opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy – zgodnie z zaleceniem MOP nr 138 za 1GT pojemności statku pobiera się: EUR 0,005. Opłata nie może przekroczyć: EUR 70,00

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH

Taryfa opłat portowych obowiązująca od 1 kwietnia 2023 roku

ODPADY

Zasady określające tryb i sposób odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży leżących w granicach Portu Morskiego w Policach

Decyzja Starosty Polickiego w sprawie zatwierdzenia „Portowego planu gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Morskim w Policach”

Portowy plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Morskim w Policach

PROJEKT PORTOWEGO PLANU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW W PORCIE MORSKIM W POLICACH.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz.U.2022 poz.1250), przedkłada do konsultacji „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Morskim w Policach”.

Wszelkie uwagi, komentarze, propozycje zapisów prosimy przesyłać do dnia 27 lipca 2023 r. na adres e-mail portmorski@portpolice.pl lub na adres siedziby spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1.

INFORMATOR TERMINALU PORT POLICE

Informator Portowy

UMOWA SPÓŁKI

Tekst jednolity – Umowa Spółki ZMPP Sp. z o.o. 11.02.2021 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych w kompleksie portowym Police

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółki ZMPP

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla oferentów

Polityka prywatności – rekrutacja zewnętrzna