POLITYKA PREZENTOWA

Wręczanie i przyjmowanie prezentów ułatwia budowę oraz rozwój relacji biznesowych z Partnerami biznesowymi, niemniej jednak niektóre z nich mogą zostać uznane za formę korupcji lub zaszkodzić reputacji spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Dlatego Spółka wypracowała reguły postępowania opisane w Polityce prezentowej wdrożonej w spółce  Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. i wiążącej jej pracowników oraz współpracowników.

Polityka prezentowa doprecyzowuje zasady i reguły wskazane w Kodeksie postępowania etycznego oraz Kodeksie antykorupcyjnym, jak również poszerza wiedzę pracowników w zakresie rodzajów prezentów, jakie może on wręczać lub przyjmować, a także dopuszczalnych w spółce Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. warunków wręczania lub przyjmowania prezentów i związanych z tym reguł. Opisane zasady postępowania wpływają na ograniczenie ryzyka powstania podejrzenia korupcji w działalności spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla korupcji”.

Tryb postępowania uzależniony jest od wartości otrzymanego i wręczanego prezentu. Należy zwrócić uwagę, że dla prezentów przekraczających jednostkową wartość 200 zł brutto należy:

 • w przypadku wręczania prezentów – przekazać taką informację do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej, która jest zobowiązana do wystawienia odpowiednich deklaracji podatkowych,
 • w przypadku otrzymania prezentów, sporządzany jest w ujęciu miesięcznym rejestr, który następnie przekazywany jest do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej w celu ujęcia w rozliczeniach podatkowych Spółki.

Regularne (w kwocie powyżej 400 zł brutto w okresie 1 roku) wręczanie tej samej osobie prezentów jest zakazane.

Przyjmowanie prezentu, korzyści majątkowej lub korzyści osobistej przez pracownika:

 • uczestniczącego w procedurze zamówieniowej, lub
 • biorącego bezpośredni udział w wyborze dostawców lub usługodawców, lub
 • nadzorującego realizację umów, lub
 • dokonującego odbiorów prac (potwierdzających ich wykonanie)

jest zakazane.

Przyjmowanie prezentu w postaci środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. bony upominkowe, akcje) przez pracownika jest zakazane.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. wprowadziła również reguły dotyczące jednorazowego kosztu posiłku (w tym napojów) w trakcie spotkania biznesowego, aby zapewnić umiar i niezbędną skromność wśród swoich pracowników w tym zakresie. Koszt ten nie powinien przekroczyć (średnio za osobę):

 • w przypadku śniadania – 100 złotych brutto w Polsce i równowartości 50 euro brutto za granicą,
 • w przypadku obiadu (lunchu) – 150 złotych brutto i równowartości 75 euro brutto za granicą,
 • w przypadku kolacji – 200 złotych brutto i równowartości 100 euro brutto za granicą.

W przypadku każdego spotkania biznesowego koszt ew. napiwków obciąża zapraszającego i jest pokrywany ze środków prywatnych.

Przypadki podejrzenia naruszenia Polityki prezentowej w ramach spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. należy zgłaszać do:

 • Pełnomocnika ds. zarządzania zgodnością
  e-mail: sygnalista@portpolice.pl
 • lub na adres Spółki:
  Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
  ul. ul. Kuźnicka 1
  72-010 Police