2023-09-27, Podpisanie umowy na projekt budowy nabrzeża ciężkiego

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z.o.o. osiągnął kolejny kamień milowy w realizacji projektu studyjnego – została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu pn. „Budowa nabrzeża ciężkiego w Porcie Police”. Wykonawcą tego zadania jest firma Antea Polska S.A.

2023-04-06, Wystąpiliśmy z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla zadania węzła kolejowego

W ramach realizacji zadania „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” została odebrana dokumentacja projektowa, co pozwoliło Zarządowi Morskiego Portu Police Sp. z o.o. na wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Osiągnięcie tego kamienia milowego oznacza wejście w końcowy etap przygotowania dokumentacji projektowej węzła kolejowego.

2023-04-06, Wybraliśmy wykonawcę studium wykonalności dla węzła kolejowego

W związku z dużym stopniem zaawansowania prac projektowych dla zadania „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” mogliśmy rozpocząć prace nad przygotowaniem studium wykonalności. Informujemy, że został wybrany wykonawca tego dokumentu – Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o.

2022-12-20, Kolejny ważny krok w realizacji prac studyjnych

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. odebrał prace związane z realizacją umowy z dnia 29.08.2022 r., których przedmiotem było wykonanie opracowania koncepcji programowo – przestrzennej  dla inwestycji „Budowa nabrzeża ciężkiego w Porcie Police”. Wykonawcą koncepcji była firma Lugo Projekt Hydrotechnika i Melioracje Łukasz Gontarz.

Celem realizacji niniejszego opracowania było przede wszystkim:

 • poznanie maksymalnej możliwości rozbudowy, przedłużenia linii cumowniczej Portu Morskiego Police,
 • określenie maksymalnych jednostek jakie będą mogły cumować do nabrzeża w wyniku dostosowania głębokości w Kanale Polickim do głębokości Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin,
 • określenie aspektów nawigacyjnych dla statków maksymalnych,
 • rozbudowa Portu Morskiego Police w kontekście realizacji zadań związanych z wykorzystaniem potencjału Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz strategicznych celów polskiej gospodarki poprzez wzrost możliwości importu kluczowych dla gospodarki surowców drogą morską zgodnie ze „Strategią Grupy Azoty na lata 2021 – 2030”,
 • określenie maksymalnego potencjału rozbudowy zaplecza nabrzeża w zakresie placów składowych.

Do najważniejszych elementów objętych opracowaniem należą:

 • budowa nabrzeża ciężkiego stanowiącego przedłużenie istniejącego nabrzeża morskiego w Porcie Morskim Police,
 • koncepcyjne rozwiązanie układów torowych i komunikacyjnych,
 • koncepcyjne rozplanowanie i zaprojektowanie uniwersalnych placów składowych.

Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej otwiera drogę do zlecenia prac projektowych w zakresie Budowy nabrzeża ciężkiego w Porcie Police.

Wizualizacja nabrzeża:

Wizualizacja

2022-12-16, Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla węzła kolejowego

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”. Uzyskanie tej decyzji pozwala wejście w końcowy etap projektowania węzła.

2022-10-11, Dofinansowanie od Agencji CINEA na prace studyjne

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. podpisał umowę z agencją CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) na dofinansowanie prac studyjnych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility).

Tytuł projektu: „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” (Facilitating sustainability of the comprehensive network by increasing the availability and efficiency of the Police Seaport)

Łączny koszt projektu to: 3 477 582 Euro.
Dofinansowanie: 1 738 791,00 Euro.

Rozpoczęcie projektu: 21-07-2021.
Zakończenie projektu: 20-12-2024.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności i zdolności przeładunkowej Portu Morskiego Police poprzez zapewnienie dostępu do sieci kolejowej oraz poprawę dostępności od strony wody dla statków morskich o zanurzeniu do 12 metrów.

Cel ogólny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

 • podniesienie konkurencyjności Portu Morskiego w Policach poprzez zwiększenie udziału w obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego z uwzględnianiem rozwoju gospodarczego całego województwa zachodniopomorskiego i jednoczesnym usprawnieniem systemu transportu morskiego,
 • stworzenie dostępu drogą kolejową do Portu Morskiego Police,
 • poprawa wydajności przeładunkowej oraz dostępności do portu od strony wody dla statków morskich o zanurzeniu do 12 metrów.

W ramach projektu przewiduje się prace studyjne dla dwóch zadań:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” wraz ze studium wykonalności. W ramach węzła kolejowego przewiduje się połączenie Portu z siecią kolejową (linia 437) oraz utworzenie bocznic kolejowych – min. 5 torów o dł. użytecznej min. 750 m.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności. W ramach tego zadania planuje się budowę nabrzeża ciężkiego o planowanej długości około 300 metrów (jest to szacunkowa wartość, która będzie poddana weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji technicznej), dzięki czemu łączna długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie ok. 715 metrów.
logotypy